تبصره ذیل به ماده ‌۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود :

(( تبصره : حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است . ))