در تبصره ۲ماده ‌۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم ( به استثنای ماده ‌۲۱۷ ) به این قانون تسری می‌یابد.