ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست :

۱‌ – قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ) با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای موارد منسوخ در ماده ‌۵۵ این قانون، بند « ب » ماده ۶ ، بند « ر » ماده ‌۳۳ ، ماده ۷۳ و ماده ‌۹۴ قانون مذکور )

۲‌ – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ( ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ ) با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳‌ – قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲ / ۴ / ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴‌ – عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده ‌۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵‌ – قانون نحوه تأمین هزینه‌ های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶‌ – مواد ۶۳ و ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳با اصلاحات و الحاقات بعدی

۷‌ – قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ‌۱ )

۸‌ – مواد ۶۵ ، ۵۸ ، ۷۰  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹‌ – بندهای «الف» و «ب» ماده ‌۳۰ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱۰‌ – تبصره ۵ بند «الف» ماده ‌۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴

۱۱‌ – ماده ‌۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۸

۱۲‌ – قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۷