ماده ۵

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

تبصره ۱ :

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه...

ماده ۶

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی ( موضوع ماده ‌۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ( ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ ) ) و حقوق ‏ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) می‌با...

ماده ۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌۵ این قانون، به ‌استثنای کالا های خاص که نرخ آنها در ماده ‌۲۶ این قانون تصر...
ماده ۸

اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می...