دستگاه های اجرائی موضوع ماده ‌5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ‌29 قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره 5 ماده ‌169 قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به ‌صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.