ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

دستگاه های اجرائی موضوع ماده ‌۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ‌۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع 

تبصره ۵ ماده ‌۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به ‌صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.