ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واریز نمایند.

تبصره ۱ :

سازمان می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره ، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم می‌شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می‌شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار، در صورتی که مصرف‌کننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی به‌حساب می‌آید.

تبصره ۲ :

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به‌صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌های ‏گمرکی و یا فرم‌های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را ‏فراهم نماید.‏ گمرک مکلف است در « ورود موقت » و « ورود موقت برای پردازش »، تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده ۵۳ قانون امور گمرکی أخذ کند.

تبصره ۳ :

واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری ‌- صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالا های مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالا های اظهار شده که به‌موجب بند « ب » ماده ‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ( ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶ )، « تولید داخل » محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی‌ مانده که « کالای وارداتی » محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.

تبصره ۴ :

واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ۳ ماده ‌۱۰ این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی‌باشند.

تبصره ۵ :

مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب ( قبوض )‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی ( نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام ) و فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یک ‌بار در زمان فروش ( صدور صورتحساب ) ، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت ( بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی ) و یا شرکت های پالایش نفت ( بابت سایر فرآورده ‌ها ) و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابع ذی ‌ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز می‌شود.

آئین‌ نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکت های فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به ‌حساب تعیین‌شده سازمان ظرف شش ‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می‌رسد.