ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ‌۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ‌۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک‌ ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این‌صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده ‌۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.