ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه‌ هایی به‌شرح زیر می‌باشند :

الف‌ ) تا زمان استقرار سامانه مؤدیان « موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان » عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند : ده میلیون ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت‌ نشده تا موعد مقرر در ماده ‌۴ این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند « ب » ماده ‌۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

ب ‌) کتمان معامله، بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌ اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود :  

دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت‌نشده.

ج ‌) دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز : 

دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.