ماده ۳۸

مالیات و عوارض‌ موضوع مواد ۷، ۲۶ و ۲۸ این قانون و جریمه‌ های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌ شود :

۱ - یک ‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده ‌۷ و بندهای « الف » و « ب » ماده ‌۲۶ این قانون به‌ عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.

۲ - باقی‌مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی...

 

ماده ۳۹

سهم شهرداری ‌ها، دهیاری ‌ها، روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی ‌ها و دهیاری ‌ها واریز می‌شود :

الف‌ - نود درصد ( ۹۰% ) از عوارض و جریمه ‌های مربوط به ماده ‌۷ و بندهای « ب » و « پ » ماده ۲۶ این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان...

 

ماده ۴۰
عوارض‌ و جریمه ‌های آلایندگی موضوع ماده ‌۲۷ این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های ( سهم روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری ) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی ( پنجاه نفر و بیشتر ) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثر‌پذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ... 
ماده ۴۱

عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای « الف » و « ب » ماده ۲۹ این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد...

 

ماده ۴۲

معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده ‌درصد

( %۱۳ ) کلانشهرها، سی‌ و پنج‌درصد ( ۳۵% ) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد ( ۵۲% ) سایر شهرداری ‌ها ...

 

ماده ۴۳

یک‌ نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده ۷ و بندهای « الف » و « ب » ماده ‌۲۶ این قانون  به ‌عنوان « مالیات سلامت »، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور...

 

ماده ۴۴
منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد ۳۰ و ۳۱ این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور... 
ماده ۴۵

دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ‌۷ این قانون، سالانه مجموع کمک‏‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏‌های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید.

نهادهای حمایتی مذکور ...