ماده ۴۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد ۳۰ و ۳۱ این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.