ماده ۱۱ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :
الف – در مورد عرضه کالا :
۱ – تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد;
۲ – در موارد مذکور در تبصره ماده ۴ این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد;
۳ – در مورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون، تاریخ معاوضه;
ب – در مورد ارائه خدمات:
۱ – تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد;
۲ – در مورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون، تاریخ معاوضه.
ج – در مورد صادرات و واردات :
در مورد صادرات، هنگام صدور ( از حیث استرداد ) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره : 
در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.