ماده ۱۴

مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.

در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست...

ماده ۱۵

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا ( قیمت خرید، هزینه حمل ونقل وحق بیمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی وسود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره :

مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت...

ماده ۱۶

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد ( ۱/۵% ) می باشد.
تبصره :

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد :
۱ - انواع سیگار ومحصولات دخانی، دوازده درصد ( ۱۲% ).  
۲ - انواع بنزین وسوخت هواپیم...

ماده ۱۷

مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد.
ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده...