ماده ۱۶ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد ( ۱/۵% ) می باشد.

تبصره :

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد :
۱ – انواع سیگار ومحصولات دخانی، دوازده درصد ( ۱۲% ) .
۲ – انواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد ( ۲۰% ).