ماده ۲۲ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده : 

مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود :
۱ – عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ( ۷۵% ) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲ – عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳ – عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴ – عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) مالیات متعلق.
۵ – عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد ( ۵۰% ) مالیات متعلق.
۶ – عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) مالیات متعلق.