ماده ۲۳ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد ( ۲% ) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.