ماده ۳۲ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.