ماده ۴۱

حقوق گمرکی معادل چهار درصد ( ۴% ) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود.

به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره ۱ : نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :
الف - در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی ...