ماده ۴۲

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد ( ۱% ) قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک درصد ( ۱% ) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه...

ماده ۴۳
مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد :
الف - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی )، دریایی و هوایی پنج درصد ( ۵% ) بهاء بلیط ( به عنوان عوارض ).
ب - عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق...
 
ماده ۴۴
به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رئیس )، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد ۲۴، ۲۶ و ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) و ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آ...
 
ماده ۴۵
به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار ( ۲۵۰,۰۰۰ ) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز نمایند.
تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره :
دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت،...
 
ماده ۴۶
مالیات های موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ و وجوه موضوع ماده ۴۵ این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می گردد.
ب - وصول عوارض موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۴۳ این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حس...
 
ماده ۴۷
الف - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد ( ۵% ) بهاء بلیط موضوع بند ( الف ) ماده ۴۳ این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مر...
 
ماده ۴۸
به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاه‌ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم‌های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به شرکت فرودگاه‌های کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیم...
 
ماده ۴۹
آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور ...
 
ماده ۵۰
برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری ...
 
ماده ۵۱
از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند ( هـ ) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد ( ۱/۵% ) اصلاح می گردد...
 
ماده ۵۲
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها...
 
ماده ۵۳
تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ...