ماده ۴۶ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

الف – مالیات های موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ و وجوه موضوع ماده ۴۵ این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
( خزانه داری کل کشور ) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب – وصول عوارض موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۴۳ این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.
ج – عوارض موضوع بند ( ج ) ماده ۴۳  به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ واریز  می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د – مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد ۴۲، ۴۳ و ۴۵ این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) و اصلاحات بعدی آن است.
هـ – اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده ۷۷   قانون اداره شهرداری‌ها خواهد بود.
و – پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد ( ۲% ) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.