ماده ۴۸ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده : 

به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به شرکت فرودگاه‌های کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد ( ۲% ) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.