ماده ۴۹ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف  شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.