ماده 51- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد(5/1%) اصلاح می گردد.
حکم تبصره (1) ماده(39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.