ماده ۵۱ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند ( هـ ) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد ( ۱/۵% ) اصلاح می گردد.
حکم تبصره ۱ ماده ۳۹ این قانون در مورد عوارض موضوع بند ( هـ ) ماده ۳ قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.