اظهارنامه عملکرد را میتوان از جمله مهمترین وظایف مدیران مالی و حسابداران دانست که شامل گزارشی کامل و دقیق از فعالیت‌های مالی یکساله شرکتها و یا اشخاص است، ازجمله درآمد یا فروش، هزینه یا خرید، میزان سود و زیان، ترازنامه و …که امروزه در کشور ما بصورت خوداظهاری درحال انجام است . به این معنی که سازمان امور مالیاتی بر اساس اظهارنامه عملکرد کسب و کارها، مالیات بر درامد انها را شناسایی و پس از صحت سنجی، میزان سود و مالیات پرداختی را تشخیص میدهد.
کلیه صاحبان مشاغل مکلف هستند تا آخر خردادماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم اداره مالیاتی کنند و در صورت تخطی، مشمول جرائم سنگینی خواهند شد که برای جلوگیری از آن، نیاز است تا به کلیه بخشهای موجود در اظهارنامه آگاهی کامل داشت و نحوه محاسبه آن را دانست.
از جمله عوامل موثر در محاسبه مالیات صاحبان مشاغل، میزان درامد یا فروش، هزینه ها وخریدها و ضریب اینتاکد است که لازم است این اطلاعات به درستی شناسایی و ارائه گردد.
امروزه ممکن است بدلیل پراکندگی اطلاعات ذکرشده ، محاسبه مالیات صاحبان مشاغل مشکل باشد، اما با استفاده از پنل محاسبه مالیات صاحبان مشاغل، این محاسبه به راحتی قابل انجام است و میتوان با واردکردن اطلاعات در دسترس، قبل از رسیدگی اداره مالیاتی، مالیات را محاسبه کرد.