ماده ۷ قانون مالیات ها مستقیم : [۱]

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

1 – به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( 1380 / 11 / 27 ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9، حذف شد