ماده 12 قانون مالیات های مستقیم : [۱]

در تاریخ ( ۲۷ / 11 / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( 1380 / 11 / 27 )، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16، حذف شد. به موجب ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( 1387 / 02 / 25 ) اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد 12% )  به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.