فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

ماده 12

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 13

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 14

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 15

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.

ماده 16

در تاریخ ( 27 / 11 / 1380 ) حذف شد.