ماده 24 قانون مالیات های مستقیم

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد. [1]

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده 51 قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند 4 ماده 38 قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

3 – اموالی که برای سازمان ها و موسسه‌های مذکور در ماده 2 این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و موسسه‌های‌ مذکور.

4 – اثاث‌البیت محل سکونت متوفی [2]

1 – به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب ( 31/ 04 / 1394)، عبارت « انواع بیمه‌های عمر و زندگی » جایگزین عبارت « بیمه‌عمر » شد.

2 – به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم مصوب ( 31/ 04 / 1394)، این بند جایگزین بند 4 ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 27/ 11 / 1380)، شد.

آیین نامه و دستورالعمل