ماده 31 قانون مالیات های مستقیم : [1]

حذف شد.

1 – به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( 31 / 4 / 1394 )، ماده 31 قانون و تبصره آن حذف شد.