ماده ‌82 قانون مالیات های مستقیم :

درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌ اعم از حقيقي يا حقوقی ) در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا کار انجام يافته به‌ طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي‌کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.

‌تبصره :

درآمد حقوقي که در مدت مأموريت خارج از کشور (‌ از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد‌ شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد. [1]

1 – به موجب بند 4‌ جزء ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 1400 / 03 / 02 ) ارائه خدماتی که ما به ‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می ‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم باشد، از تاریخ ( 1400 / 10 / 13 )، از پرداخت مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.