ماده 94 قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل‌ عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة ساير درآمدهاي ‌آنان که مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل ‌قبول و استهلاکات‌.