ماده 106 قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود. [1]

1 – به موجب بند 26 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 31 / 4 / 1394 ) متن ماده 106 قانون اصلاح شد.

 ماده
106 قانون مالیات های مستقیم :
 

درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق
مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است ) از طریق رسیدگی
به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند ( الف ) ماده 95 این قانون و
در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.