ماده 121 قانون مالیات های مستقیم :

صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي‌گردد ولي در صورتي که ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود، وجوهي که به‌ عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده ‌است قابل استرداد مي‌باشد.

در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل‌اليه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.