ماده 220 قانون مالیات های مستقیم : 

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود :

۱ – در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی کشور » جایگزین عبارت «‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی » می‌گردد :

مواد ۲۶، ۲۹، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۵۷، ۸۰، ۱۱۴ و ۱۵۴ و تبصره ۲ ذیل آن، مواد ۱۵۸، ۱۵۹ و تبصره ذیل آن، مواد ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۷۶، تبصره ماده ۱۸۶، ماده ۱۹۱،

تبصره ۲ ذیل ماده ۲۰۳، ماده ۲۱۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن و تبصره ماده ۲۳۰.

۲ – در موارد زیر عبارت «‌ اداره امور مالیاتی » جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های«‌ مأمور تشخیص »، «‌ مأموران تشخیص »، «‌ ممیز مالیاتی »، «‌ سرممیز مالیاتی »، 

«‌ حوزه »، 

«‌ حوزه مالیاتی »، «‌ دفتر ممیزی حوزه مالیاتی »، «‌ دفتر ممیزی » و «‌ اداره امور اقتصادی و دارایی » می‌شود :

مواد ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۴، ۳۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۳۸، ماده ۳۹ و تبصره ذیل آن، ماده ۷۲، ماده ۸۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، مواد ۸۷، ۸۸ و ۱۰۲، تبصره ۵ ماده ۱۰۹، مواد ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۲۶ و ۱۵۴ و تبصره ۲ آن، مواد ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۰، ۱۷۹، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵ و ۱۸۶ و تبصره ذیل آن ، مواد ۱۸۸، ۲۰۸، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ و تبصره ذیل آن، مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۴۹.