ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

متن زیر جایگزین ماده ‌251 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد