ماده ۱۴ قانون مالیات های مستقیم : [۱]

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

۱ – به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ )، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶، حذف شد.