ماده ۲۱ قانون مالیات های مستقیم : 

اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار ­اشخاص موضوع ماده ۲ این قانون قرار گیرد، با تأیید ­اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در­صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال­ مشمول­ مالیات بر ارث­ موضوع­ ردیفهای مربوط در ماده ۱۷ این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود. [۱]

۱ – به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ) ماده ۲۱ اصلاح شد