ماده ‌۷۶ قانون مالیات های مستقیم :

در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌۵۲ این قانون حسب مورد مشمول مواد ۵۹ یا ۷۷ باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. [۱]

۱ – به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ) متن ماده ۷۶ قانون اصلاح ­شد.