ماده 75 قانون مالیات های مستقیم :

از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این­که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این‌ فصل خواهند بود.

‌تبصره ‌1 : 

در محاسبه مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

‌تبصره ‌2 :

حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره‌ 7 ماده ‌53 این قانون نخواهد بود.