ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده‌ ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( ۱۰% ) و نسبت به مازاد آن بیست درصد ( ۲۰% ) است. [۱]

۱ – به موجب بند ۱۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ )، این متن جایگزین متن قبلی ماده ۸۵ قانون شد.