ماده 86 پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف­ اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و کسر و‌ تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط ‌تغييرات را صورت دهند.

تبصره 1در مورد پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي­ آيد،پرداخت­ کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت­ هاي قانوني مربوط به حقوق به جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت­ کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت ماليات و جريمه­ هاي متعلق خواهندبود.

تبصره ‌2پرداخت­ هاي دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه­ هاي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وساير موسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق­ الذکر مي­ باشند، به اشخاص حقيقي اعم از کارکنان و غير کارکنان خود در قالب حق­ التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) و حق­ التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره (1) خواهدبود.