‌ماده 89 صدور پروانه خروج از کشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي کساني‌که طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف مي‌ باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد کتبي کارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با کارفرماي ‌اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.