ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم :

در مواردی ‌که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح [۱] مکلف است مالیات متعلق را ‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ‌

ماده‌ ۱۵۷ این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ‌۸۸ این قانون نیز جاری خواهد بود.

۱ – به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، در متن ماده ۹۰ قانون، کلمه « ذی‌صلاح » جایگزین عبارت ‌« محل اشتغال حقوق ­بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده ۸۲ این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق » شد.