ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم :

پنجاه‌ درصد ( ۵۰% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود. 

۱ – به موجب بند ۲۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، تبصره ماده ۹۲ قانون حذف ‌شد.