ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود. [۱]

۱ – به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ ) متن ماده ۱۰۶ قانون اصلاح شد.

 ماده
۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم :
 

درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق
مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است ) از طریق رسیدگی
به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند ( الف ) ماده ۹۵ این قانون و
در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.