ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم : 

حذف شد. [۱]

۱ – .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، ماده ۱۲۴ قانون حذف شد.

ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم : 

مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌ اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.