ماده ۱۳۰ قانون مالیات های مستقیم :

بدهی‌ های گذشته موضوع مواد ۳ تا ۱۶ و تبصره ‌۳ ماده‌ ۵۹، ماده ‌۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ( ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ ) و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. [۱]

تبصره :

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا‌ سقف ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد. [۲]

۱ – به موجب مواد ۲، ۲۳ و ۵۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ ­های مستقیم، مصوب ( 27 / 11 / 1380 )، مواد ۳ تا ۱۶، تبصره ۳ ماده ۵۹ و ۱۲۹ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ( 1366 / 12 / 03 )، منسوخ صریح شده است.

۲ – به موجب بند ۲۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­‌ های مستقیم، مصوب ( 1394 / 04 / 31 )، در تبصره ماده ۱۳۰ قانون، عبارت‌ ­های « سال ۱۳۸۱  » و « ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال » جایگزین عبارت ­های « سال ۱۳۸۱  » و 

« یک میلیون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰  ) ریال » شد. همچنین به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ( 09 / 05 / 1401 )، بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات های قبل از سال ۱۳۸۱ ، به مبلغ ( 40,000,000 ) ریال افزایش یافت.