ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم :

صد درصد ( ۱۰۰% ) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، [۱] شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است.

تبصره : ‌

دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که با تصویب مجمع‌ عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل‌ اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

۱ – به موجب بند ۳۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، در ماده ۱۳۳ قانون عبارت « صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی » بعد از عبارت « صددرصد درآمد » و قبل از عبارت « شرکت‌های تعاون روستایی » اضافه شد.