ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم : 

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی [۱] و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات ‌معاف است.

۱ – به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، در ماده ۱۳۶ قانون عبارت « انواع بیمه‌­های عمر وزندگی » جایگزین عبارت « بیمه عمر » شد.